Meindert van der Thijnen

Wie was Meindert van der Thijnen en waarom werd er naar hem een singel en een school vernoemd en daarnaast ook nog eens een monument in het Van Heutszpark geplaatst?

De bisschop van Münster, Berend van Galen was in 1672 het oosten van het land binnengevallen en had Coevorden, een van de sterkste vestingen ingenomen. Als de bisschop dat niet had gedaan hadden wij waarschijnlijk nooit van Meindert van der Thijnen gehoord want toen Coevorden in 1672 in nood was wandelde een eenvoudig man door de straten en over de wallen van de vesting. Dat was Meindert van der Thijnen. Hij was toen sinds twee en een half jaar schoolmeester in deze stad en koster van de gereformeerde kerk. Stil en teruggetrokken ging hij zijn weg, uren soms bleef hij alleen op zijn kamer, hij maakte dan tekeningen en niemand, zelfs zijn huisgenoten hadden een vermoedden wat er in zijn hoofd omging.

De bisschop die reeds lang begrepen had dat achter de eenvoudige schoolmeester meer stak dan menigeen vermoedde had hem aangeboden tegen flinke vergoeding in zijn dienst te treden als ingenieur, maar Van der Thijnen had geweigerd en sindsdien vertrouwde de bisschop hem niet langer en zou hem ongetwijfeld binnen korte tijd van zijn vrijheid beroofd hebben. Maar in de nacht van 4 September verliet Meindert heimelijk met zijne vrouw Coevorden en na 'velerlei zwarigheden en gevaren bereikte hij den 6 September God dankend voor zijne genadige bewaring, de stad Groningen'.

Korte tijd hield hij zich rustig binnen de muren van de stad maar op een gegeven moment trok Meindert de stoute schoenen aan en begaf zich naar de Veldoverste van de provincie, Rabenhaupt en legde hem een volledig uitgewerkt plan voor. Van der Thijnen had een plan gemaakt om met slechts 968 dappere mannen de vesting Coevorden te bevrijden. Daar had Meindert dus uren aan gewerkt op zijn kamer in Coevorden. Het plan werd in december 1672 uitgevoerd en slaagde volkomen. Binnen een uur tijd was een van de sterkste vestingen van Europa bevrijd en klonken de tonen van het oud Wilhelmus van het marktplein en wapperde weer de geliefde Oranjevaan. En wat was Meindert's loon? De Staten Generaal benoemde hem tot commies van 's landsmagazijnen en ontvanger der serviesgelden te Coevorden. Van de stad Groningen ontving hij een gouden herinneringspenning waarop aan de ene zijde het wapen van Stad en Lande, en aan de andere Coevorden was afgebeeld.

De Raad van State schonk hem een vergulde zilveren bokaal waarop aan de ene zijde een afbeelding van de aanval op de vesting, aan de andere zijde het wapen van de republiek met de woorden "concordia res parvae crescunt" (Eendracht maakt macht).

Meindert van der Thijnen werd in 1674 tot burgemeester van zijn stad benoemd. In 1675 kocht hij met zijn vrouw Anna een huis in de St. Jansstraat en een kerkstoel. In 1694 nam hij ontslag als burgemeester uit protest tegen de benoeming van ds. Petrus Reinders. Meindert van der Thijnen is in 1707 overleden en in de kerk begraven.

Bij de aanduiding van 'Meindert van der Thijnen' worden zowel 'Meindert' als 'Mijndert' gebruikt. In het herdenkingsjaar 1872 schreef Alexander Lodewijk Lesturgeon een toneelstuk gebaseerd op de historische daden van Van der Thijnen: 'Meindert van der Thijnen of: De verrassing van Koevorden in 1672, historisch-dramatische schets in drie bedrijven.' Het werk geldt als een belangrijk bijdrage aan de Drentse toneelliteratuur. De christelijke basisschool (CBS) in Coevorden heet Mijndert van der Thijnenschool, terwijl de straatnaam als Meindert van der Thijnensingel wordt geschreven.

Uit de serie "Kiek Nou's" door Herman Woltersom

Het dagboek van Meindert van der Thijnen over de "Herovering van Koevorden In de jare 1672" kunt u hier downloaden.