Burgemeester Renze Bergsma benoemd tot Genearael Lieutenant

Met zijn benoeming op 1 oktober 2021 tot burgemeester van Coevorden werd Renze Bergsma tevens opperbevelhebber van de Schutterij van Koeverden. Met een kanonschot en overhandiging van een oorkonde door de Capiteyn van de Schutterij van Koeverden werd zijn benoeming op 30 december 2021 bekrachtigt.

In de oorkonde valt het volgende te lezen "De WelEdeleHeeren Capiteyn ende Soldaeten van de Schutterije van Coevorde Sijne HoogEdelGeboreneHeere Renze Bergsma hunne trouwe en steun als Wachten en Hoofdwachten, Schutters en Borgers, op de Poorten en straeten in den Stad ende Lande ende Heerlijkheidt van Coevorde, sullende alle die commandeerende rapporteeren en sonder disputeeringe sich onderwerpen aen den Slotvoogd". De oorkonde was ondertekend door Meindert van der Thijnen, Borgemeister van 1674 tot 1694 van de Stadt ende Heerlijkheidt Coevorde.